Chinese Children's Songs (Lyrics in Pinyin)

Click on the speaker icon to hear the lyrics.

"Two Tigers"

Pinyin Translation
Liang3 zhi1 lao3 hu3, Two tigers,
Liang3 zhi1 lao3 hu3, two tigers,
Pao3 de kuai4, they run fast,
Pao3 de kuai4, they run fast.
Yi4 zhi1 mei2 you3 yan3 jing1, One has no eyes,
Yi4 zhi1 mei2 you3 wei3 ba1, one has no tail,
Zhen1 qi2 guai4, how strange,
Zhen1 qi2 guai4. how strange.

"Frogs"

Pinyin Translation
Yi4 zhi1 qing1 wa1, One frog,
Yi4 zhang1 zui3, One mouth,
Liang3 zhi1 yan3 jing1, Two eyes,
Si4 tiao2 tui3. Four legs.

"Sister"

Pinyin Translation
Mei4 mei bei1 zhe yang2 wa2 wa, Little sister carries her foreign doll
Zou3 dao4 hua1 yuan2 lai2 kan4 hua1, to the garden to see some flowers.
Wa2 wa ku1 le jiao4 ma1 ma, The doll cries for its mother.
Shu4 shang4 de xiao3 niao3 xiao4 ha1 ha1. A bird up in a tree laughs.

"Big Head"

Pinyin Translation
Da4 tou2, da4 tou2, Big head, big head,
Xia4 yu3 bu4 chou2. When it rains, I don't worry.
Ren2 jia1 you3 san3, Most people have umbrellas,
Wo3 you3 da4 tou2! I have my big head!

"Night-Time Thoughts" (Tang poem)

Pinyin Translation
Chuang1 qian2 ming2 yue4 guang1, Bright moonlight falls near my bed,
Yi2 shi4 di4 shang4 shuang1, Like frost on the ground.
Ju3 tou2 wang4 ming2 yue4, I look up at the moon,
Di1 tou2 si1 gu4 xiang1. Then lower my eyes, and think of my home.

"Spring Sleep" (Tang poem)

Pinyin Translation
Chun1 mian2 bu4 jue2 xiao3, One tends to oversleep in spring,
Chu4 chu4 wen2 ti2 niao3, Awaken, he already heard the birds sing,
Ye4 lai2 feng1 yu3 sheng1, Fallen on the ground many a flower,
Hua1 luo4 zhi1 duo1 shao3. There must have been a nightly shower.


Compiled and created by Haiwang Yuan & Shizhen Gao
Last updated: August 22, 2002
Shizhen.Gao@wku.edu