Chinese Dynasties and Periods


Read my books:
Book cover for Tibetan Folktales
Princess Peacock book cover
The Magic Lotus Lantern book cover
Book cover: This Is China: The First 5,000 Years
Berkshire Encyclopedia of China book cover
Chinese New Year book cover
 • Neolithic Cultures
  5900-1700 BC
  • Cishan-Peiligang
   5900-5100
  • BeiXin
   5400-4500
  • Hemudu
   5000-4800
  • Yangshao
   • Banpo
    4800-4200
   • Majiayao
    3300-2000
   • Banshan
    2700-2400
   • Machang
    2400-2000
  • Majiabing
   4750-3900
  • Dawenkou
   4500-2300
  • Shilingxia
   4000-3500
  • Daxi
   4000-3300
  • Miaodigou
   3900-3500
  • Songze
   3900-2700
  • Hongshan
   3500-2200
  • Qingwangzhai
   3400-3000
  • Henan Longshan
   2800-1900
  • Qujialing
   2700-2600
  • Shixia
   2700-2500
  • Liangzhu
   2700-1250
  • Shandong Longshan
   2300-1700
  • Erlitou
   1900-1600
 • Xia
  2100-1600 BC
 • Shang
  1600-1100 BC
 • Western Zhou
  1100-771 BC
 • Spring & Autumn
  770-476 BC
 • Warring States
  475-221 BC
 • Qin
  221-207BC
 • Western Han
  206BC-24AD
 • Eastern Han
  25-220
 • Three Kingdoms
  221-265
 • Western Jin
  265-316
 • Eastern Jin
  317-420
 • Northern Dynasties
  386-581
 • Southern Dynasties
  420-587
 • Sui
  589-617
 • Tang
  618-906
 • Five Dynasties
  907-959
 • Liao
  907-1125
 • Northern Song
  960-1126
 • Southern Song
  1127-1279
 • Jin
  1115-1234
 • Yan
  1280-1368
 • Ming
  1368-1644
  • Hongwu
   1368 - 1399
  • Jianwen
   1399 - 1403
  • Yongle
   1403 - 1425
  • Hongxi
   1425 - 1426
  • Xande
   1426 - 1436
  • Zhengtong
   1436 - 1450
  • Jingtai
   1450 - 1457
  • Tianshun
   1457 - 1465
  • Chenghua
   1465 - 1488
  • Hongzhi
   1488 - 1506
  • Zhengde
   1506 - 1522
  • Jiajing
   1522 - 1567
  • Longqing
   1567 - 1573
  • Wanli
   1573 - 1620
  • Taichang
   1620 - 1621
  • Tianqi
   1621 - 1628
  • Chongzhen
   1628 - 1644
 • Qing
  1645-1911
  • Shunzi
   1644 - 1662
  • Kangxi
   1662 - 1723
  • Yongzheng
   1723 - 1736
  • Qianlong
   1736 - 1796
  • Jiaqing
   1796 - 1821
  • Daoguang
   1821 - 1851
  • Xianfeng
   1851 - 1862
  • Tongzhi
   1862 - 1875
  • Guangx?br> 1875 - 1908
  • Xiantong
   1908 - 1911

Used to be at http://www.nus.edu.sg/museums/vr/museum/vr2/chronology.htm.
Salvages from Google's cache, November 1, 2004

Home | Art | Culture | Business | Facts | Health | Language | Other Sites | Studies | Travel

©Haiwang Yuan. All rights reserved. University Libraries, WKU
1906 College Heights Blvd., #11067, Bowling Green, KY. 42101-1067
haiwang.yuan@wku.edu; (270) 745-5084

Last updated: October 9, 2014