Home Parenting Dining Greeting Shopping Time Traveling What Proverbs

English Chinese Pronunciation Sound
apple ping2 guo3
bacon xian2 rou4
baked cake (muffin like, more flavored) shao1 bing3
ball room wu3 ting1
banana xiang1 jiao1
band yue4 dui4
bar jiu3 ba1
beancurd soup dou4 fu nao3
beef niu2 rou4
beverage yin3 liao4
black tea hong2 cha2
boiled dumpling jiao3 zi
Bon appetit! Nin2 chi1 hao3.
Bottom up! Gan1 bei1!
bowl wan3
bread mian4 bao1
breakfast zao3 dian3
buffe zi4 zhu4 can1
candies tang2 guo3
check zhang4 dan1
cheese nai3 lao4
chicken ji1
chopsticks kuai4 zi
Could you make it hotter? Zai4 la4 dian3 hao3 ma?
crab xie4
crispy chicken xiang1 su1 ji1
dance floor wu3 chi2
deep-fried dough (donut like) you2 tiao2
Delicious! Hao3 chi1 ji2 le.
dessert tian2 dian3
dim sum Guang3 Dong1 cha2 dian3
dry white wine gan1 bai2 pu2 tao2 jiu3
duck ya1
Easy on salt, please. Qing3 shao3 jia1 yan2.
fast food kuai4 can1
Feel at home. Bie2 ke4 qi4.
fish yu2
food stand yin3 shi2 tan1
fruit shui3 guo3
fruit juice guo3 zhi1
garlic pork yu2 xiang1 rou4 si1
grape pu2 tao2
Have some more. Zai4 chi1 dian3 ba.
Help yourself. Qing3 zi4 bian4.
hors d'oervres leng3 pin1
hot and sour soup suan1 la4 tang1
hot dishes re4 chao3
hot oil la4 jiao1 you2
I am full. Wo3 chi1 bao3 le.
I am hungry; let's go out to eat. Wo3 e4 le; zan2 men chu1 qu4 chi1 fan4 ba.
I can't eat any more. chi1 bu2 xia4 le.
I do not want too much grease in the dish. Cai4 bu2 yao4 tai4 you2 ni4.
I don't want MSG. Wo3 cai4 li3 bu2 yao4 wei4 jing1.
I like hot food. Wo3 ai4 chi1 la4.
I like Szechuan. Wo3 xi3 huan1 chuan1 cai4.
I want less sugar. Qing3 shao3 fang4 yi4 dianr3 tang2.
I would like to order # .... Wo3 xiang3 yao4 (numeral) hao4.
ice cream bing1 qi2 lin2
It is on me. Wo3 qing3 ke4.
It's a good meal. Fan4 cai4 hen3 xiang1.
jasmin tea mo4 li4 hua1 cha2
Let's ask for separate checks. Fen1 tou2 fu4 zhang4 ba.
liquor jiu3
local traditional snacks feng1 wei4 xiao3 chi1
low calories di1 re4 liang4
lunch wu3 can1
ma po tou fu Ma2 Po2 dou4 fu
Maotai mao2 tai2
meat dishes hun1 cai4
menu cai4 dan1
milk niu2 nai3
mutton yang2 rou4
on diet jian3 fei2
orange ju2 zi3
orange juice ju2 zhi1
Pass me that dish, please. Qing3 ba3 nei4 ge4 cai4 di4 gei3 wo3.
peach tao2
pear li2
Peking duck Bei3 Jing1 kao3 ya1
pineapple bo1 luo2
popsickle xue3 gao1
pork zhu1 rou4
reserve a table yu4 ding4 zhuo1 wei4.
restaurant fan4 guanr3
saucers die2 zi
sausage xiang1 chang2
seafood hai3 xian1
Shall we go out and eat? Zan2 men chu1 qu4 chi1 hao3 ma?
shrimp xia1
silver fish of the West Lake, Hangzhou Xi1 Hu2 yin1 yu2
slush bao4 bing1
snack bar xiao3 chi1 dian4
snacks ling2 shi2
soybean milk dou4 jiang1
spicy hot la4
spoon tiao2 geng1
steak niu2 pai2
steamed bun (white-colored bread) man2 tou2
steamed dumpling (with decoration on top) shao1 mai4
steamed fish qing1 zheng1 yu2
steamed rice mi3 fan4
steamed rolls hua1 juanr3
stewed fish hong2 shao1 yu2
supper wan3 fan4
sweet & sour fish tang2 cu4 yu2
Table for two. Liang3 ren2 yi4 zhuo1.
tea cha2
This is a good dish. Zhei4 ge4 cai4 zhen1 hao3 chi1.
Tianjin Steamed Dumpling Tian1 Jin1 bao1 zi
tip xiao3 fei4
toast zhu4 jiu3
Try this. Chang2 yi4 chang2 zhei4 ge4.
vegetarian dishes su4 cai4
Vodka bai2 jiu3
water melon xi1 gua1
What are you having? Ni3 men you3 shen2 me?
What do you recommend? Ni3 gei3 tui1 jian4 dianr3 shen2 me?
What does it taste like? Shen2 me wei4 dao4?
What time do you close?
(open)
Shen2 me shi2 jian1 guan1 men2?
(kai1 men2)

()
What would you like, sir? Xian1 sheng1, nin2 xiang3 chi1 dian3 shen2 me?
Where is the bathroom? Ce4 suo3 zai4 na3?
Or Xi3 shou3 jian1 zai4 na3? (A llittle elevated. Try it among educated populace only.)

white sorteed chicken bai2 zhan3 ji1
wine pu2 tao2 jiu3
wonton hun2 tun1
Yang Chow noodle yang2 zhou1 mian4
Read my books:
Princess Peacock book cover
The Magic Lotus Lantern book cover
Book cover: This Is China: The First 5,000 Years
Berkshire Encyclopedia of China book cover
Chinese New Year book cover

InstantSpeak Chinese

Tones of Chinese Pinyin

The numerals 1,2,3,4 at the end of each syllable stands for the different tones, 1 for the flat tone falling rising tone; 2, the rising tone level tone; 3, the falling-rising tone rising tone and 4, the falling tone falling tone. Absence of numerals represent light or no tone.

Here is a link to practice the tones.

For more information about Pinyin, visit my pinyin links.


Related links:

Get your child a Chinese name
by typing in his/her first and last name and picking a desired essence of the name

See how some popular English first names are written in Chinese?

Children's nursery rhymes.

Visit my China web site for information about the country.

Here is a site for those who are interested in learning Cantonese.

This is a comprehensive site on Chinese - dictionaries, online readings, Pinyin Chat and more - zhongwen.com.

Here is a site for those who are interested in learning Cantonese.

Visit my China web site for information about the country.Home Parenting Dining Greeting Shopping Time Traveling What  
These Chinese
language courses have been featured on eLanguageSchool.net
Top 2% of more than
110,000 sites reviewed
This website has
quality Chinese language content according to eLanguageSchool.net

This web site has been "chosen by Britannica editors as part of their Internet Guide
Editor's Choice
Top 5% in K-12 Education

Developed by Haiwang Yuan haiwang.yuan@wku.edu
Copyright: 1996-2009 Haiwang Yuan with Remy Guo. All rights reserved.
Last updated: May 26, 2009